I

  iderijen

  wiederkäuen; wenn den Ochs sat gefräaß as, läscht en sich nea on idricht

  Imchi

  alter Mann

  Ischd

  Egge

   

  ischda

  ich war erster

   

  iwadeiwelen

  übertölpeln

   

  iwaschlon

  überschlagen, etwas grob berechnen, das Zimmer ist warm - überschlagen

  iwaschnappen

  überschnappen, närrisch, vadriht, iwadriht, vareckt gin

   

  ix

  dou kans ma kän ix fäa en u via machen

   

J

  Jäb

  Kurzform für Jakob, Jókobsdaach brängt nei Brutt

   

  Jacht

  Jagd, e Boua den op de Jacht geht, schesst sich et Fett vun da Zopp

   

  jachtden

  schnell laufen, wu sei da nes romgejacht?

   

  Jannes

  einfältiger, dummer, ungeschickter, steifer Mensch, Grobian

   

  Janua

  Januar, en treckenen Janua get e gode Suma

  je

  da je, nou je, je nódem, je ala je dolla

   

  jeizen

  laut schreien, laudijenhart jeizen, mei Pap hot gejout, dein Mottda jeitzt iwa deiích

   

  Jesses

  Gebärden, das gesamte äußere Verhalten eines Menschen, mach kän su e Jesses mam Päad

   

  Jick

  immer auf Tour, emma op da Jick - Jück

   

  Jóha

  Jahr, dat al Jóha, dat vierich Jóha, e póa Jäascha, en Häad Jóha

   

  joukga

  dem ist nicht zu trauen, hinterlistig

   

  Juck

  Bretterdecke über der Tenne, hen as vom Juck róbgefall

   

  juppeln

  gerne reisen, schaukeln auf den Knien

   

  Juppen

  dicke Männerjacke, Joppen

   

  just

  den as net ganz just am Kapp

   

K

  Käa

  Kern, Apfel-, Nusskern, den hot e gode Käa, den ass käregesond

  Käaf

  Kerbe, Käawan (Kerben), en Käaf ant Holz maachen

  Kaap

  Kappe, Kääpchi, jedem Nóa gefält sein Kaap, Scheppekaap, wie de Kaap su de Kapp

   

  Käarel

  Kerl, hen as e Käarel wie e Bääa

  kaauen

  kauen, un da Bruttkoscht rom kaauen, de kaaut de Weada eha en se sät

   

  Kabänes

  dick, groß, schwer, durch körperliche Kraft überragend, Steine, Bäume

  kabbeln

  zanken im Wortgefecht, disputieren, die kabbeln sich de ganzen Daach

   

  Kabeißi

  kleiner, oft lichtloser Verschlag hinter der Küche, Vorratskammer, Gerümpelkammer

   

  kabott

  entzwei, zerbrochen, kabott as su got wie freckt, kabores

   

  Kamp

  Haarkamm, Leiskamp, die seiín iwa ä Kamp geschoa, Päadskamp, jed Hohn hot sei Kamp, de Hóa kämen, wen en Plät hot brouch sich net ze kämen

   

  Kathreinendaach

  Katharina (Namenstag 25. XI), Barbara mam Tuam, Margaret mam Wuam, Kathrinchi mam Rädchen, dat sein drei heiliia Mädchen

   

  Katzat

  streitsüchtiger Mensch, kaatzisch, schnell beleidigt, zanksüchtig, empflindlich

   

  keimen

  klagen über Leid, Not, körperlichen Schmerz, we lang keimt get alt

   

  kennich

  kundig, dó sein eiích su kennich wie a meim Bocksesaak

   

  Klek

  Klinke, Türdrücker

   

  Kloatzblomen

  Bartnelken

   

  Klowen

  schwer zu spaltendes Holzstück, Grobian, geistig beschränkter Mensch

   

  Kluda

  viele Früchte an einem Stiel, Schar, Haufen von Menschen oder Tieren

   

  Kóa

  Karre, zweirädrige Karre, wenn de Kóa am Dräck leit, wes ma wie ma het solle fóharen

   

  Koa

  Korn, Roggen, jede Spaatz fend sei Keaschi

   

  Koab

  Krähe, dou sengs wie e Koab de vun da Kiames hem geht

   

  Kuares

  kurze, diecke Männerjoppe, dat e lo as schun en ale Kuares

   

A

  aaneren

  andere, am aaneren Daach, den/die aaneren, den änen hot de Beidel, den aaneren et Geld

   

  äabeln

  umarmen, z.B. Frau, en Óabel voll Holz, gemähtes Korn aufraffen

   

  Äascht

  Ernst, nicht zum Scherzen aufgelegt, woa dat dein Äascht?

   

  aasen

  verschwenden, wat hun die hei an dem Steck geaast

   

  Ädem

  Eidam, Schwiegersohn

   

  a'duban

  erwischen, adubat, erwischt werden

   

  aläat

  munter, lebhaft, rührig

   

  Aldóa

  Altar, Marien-, Micheladóa

   

  allee

  los, voran, allee, mach da e Gescheck

   

  älef

  elf, ma moß och m´l älef fäa en Dotzend halen

   

  all

  leer, aufgebraucht, dou hos se nemmi all, Allaweltskäarel

   

  allegóa

  allesamt, se sein well allegóa dó

   

  allsalewen

  zeitlebens

   

  allgebott

  zu jeder Zeit, immerzu, immer wieder, dat Kand as allgebott krank

   

  äsdameren

  einen achten, hochachten, ehren, beachten, dat bessi Rän äsdameren eiích net